POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3a lok. 1/2, 00-193 Warszawa („PTK”).
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, „RODO”), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa. PTK nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a PTK.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem przyjęcia rejestracji uczestnictwa w Konferencji. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości rejestracji Pana/Pani udziału w Konferencji, powyższe nie dotyczy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. rejestracji Uczestników Konferencji w procesie rejestracji indywidualnej, organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konferencji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b.; RODO
  2. wykonanie obowiązków prawnych ciążących na PTK w związku z realizacją Konferencji, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. PTK może przetwarzać dane osobowe Uczestnika również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji i rozliczenia Konferencji, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją Konferencji, a w przypadku przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.
 6. W granicach przepisów prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja powyższych uprawnień może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres PTK
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy praw.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw trzecich.